06-5351-3978

Belastingdienst mag slogan voorlopig blijven gebruiken

Geniet iemand een invaliditeitspensioen van de NATO? Dan geldt hiervoor geen vrijstelling voor de heffing van inkomstenbelasting. Een invaliditeitspensioen is wezenlijk iets anders dan een ontvangen ouderdomspensioen van de NATO of loon voor een NATO-functionaris waarvoor de vrijstelling voor de heffing van inkomstenbelasting geldt. Geen schending van het vertrouwens- of gelijkheidsbeginsel.

Een medewerker van de North Atlantic Treaty Organization (NATO) was arbeidsongeschikt geworden en ontving een arbeidsongeschiktheidsuitkering (invaliditeitspensioen) van de NATO. In geschil was onder meer of het van de NATO ontvangen invaliditeitspensioen terecht in de heffing van de IB was betrokken. Verder verzocht de man de Belastingdienst te verbieden om de slogan ‘Leuker kunnen wij het niet maken, wel gemakkelijker’ niet meer te mogen gebruiken. Hof Den Bosch oordeelde dat voor een invaliditeitspensioen van de NATO geen vrijstelling voor de heffing van Nederlandse inkomstenbelasting gold. Een invaliditeitspensioen is geen ouderdomspensioen, waarvoor mogelijk wel een vrijstelling geldt. Ook de vergelijking met een vrijstelling voor loon van medewerkers van de NATO gaat niet op. Voor loon geldt wel een vrijstelling. Van belang is volgens de Hoge Raad dat de belastingvrijstelling van loon voor medewerkers van de NATO noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functies. De vrijstelling geldt dan ook alleen voor loon uitbetaald aan medewerkers van de NATO in hun hoedanigheid als NATO-functionaris. Het hof verwierp ook het beroep op het vertrouwensbeginsel en gelijkheidsbeginsel. Het invaliditeitspensioen was belast in Nederland  

Verbod op slogan Belastingdienst?

De man wilde ook een verbod op de slogan van de Belastingdienst ´Leuker kunnen wij het niet maken, wel gemakkelijker´ tot het moment waarop het hiervoor genoemde geschil met de Belastingdienst was opgelost. Het hof achtte zich niet bevoegd hierover een uitspraak te doen en verwees de man daarvoor naar de burgerlijke rechter. De Hoge Raad heeft de uitspraak van Hof Den Bosch zonder nadere motivering bevestigd.   Wet: Art.19 Verdrag NATO en 3.81 Wet IB 2001

Meer informatie: Hoge Raad 1 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3048  

 Bron : Taxence

Nieuws

Nieuwsarchief

Archieven